شبکه برق رسانی را از نظر اختلاف پتانسیل الکتریکی به سه گروه فشار ضعیف ، فشار متوسط و فشار قوی تقسیم بندی می نمایند به ولتاژ کمتر از 1000 ولت شبکه فشار ضعیف گفته  می شود از 1000 ولت تا 33000 ولت شبکه فشار متوسط و از 33000 ولت به بالا شبکه فشار قوی گفته می شود . در کشور ما شبکه فشار قوی تا  400 هزار ولت میباشد . معمولاً شبکه با فشار الکتریکی بیش از 33 هزار ولت را با استفاده از پایه های فلزی که دکل نامیده می شود انتقال می دهند در پاره ای از نقاط و در فواصل کوتاه گاهاً از پایه های بتونی 12 تا 15 متری نیز برای انتقال شبکه 63 و 132 کیلوولت استفاده   می شود اخیراً پایه های بتونی وفلزی پرقدرت بجای دکل های برق در داخل شهرها نیز استفاده می شود . در بعضی از شهرها از جمله تهران از کابل 63 کیلوولت و در تبریز از کابل 132 کیلوولت برای انتقال انرژی الکتریکی استفاده شده است .ودر استان خوزستان استاندارد سطح ولتاژآن33و11کیلو ولت می باشد،لازم به ذکر است که دررابط با سطح ولتاژ نظرات متفاوتی می باشد